Latviski English

Iepriekš veiktie pētījumi

Pētījumi 2018. gadā

„Smagas gripas vīrusa infekcijas etioloģija Ziemeļvalstīs (NorthernFlu)”. Projekta mērķis ir pētīt smagu gripas infekciju raksturu, analizējot vīrusa un saimniekorganisma ģenētiskos faktorus. Pētījums tiek finansēts no projekta “MOBTT39: Towards better diagnostics and treatment of severe influenza infections” (NorthernFlu), funder: European Regional Development Fund, Research Council of Estonia under Mobilitas+ programme” līdzekļiem, pētījumu dalībnieku iesaisti daļēji atbalsta Valsts iedzīvotāju genoma datubāze. Centrālās medicīnas ētikas komitejas atzinuma nr: 1/18-01-24.

 "Uzturā lietoto kūpinājumu ietekme uz zarnu mikrobiomu”. Pētījuma mērķis ir noskaidrot kūpinātu pārtikas produktu ietekmi uz zarnu mikrobioma sastāvu, funkcionālām izmaiņām un šo izmaiņu potenciālo nozīmi metabolisma regulācijā. Pētījums tiek finansēts no ERAF Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/128 līdzekļiem. Centrālās medicīnas ētikas komitejas atzinuma nr: 1/18-06-07.

"Unificēta terapeitiskā zāļu uzraudzības modeļa izveide pacientiem ar iekaisīgām zarnu slimībām (IZS), pielietojot imunoloģiskās, molekulārās bioloģijas un morfoloģijas metodes". Mērķis ir veikta tiopurīna metiltransferāzes polimorfismu noteikšana IZS pacientiem, Atbalsts no LU Fonda Mikrotīka stipendijas. Centrālās medicīnas ētikas komitejas atzinuma nr: 3/18-02-21.

“Staigā vesels”. Projekta mērķis ir uzlabot fiziskās spējas, diabēta kontroli un mazināt tā komplikāciju risku ar regulāru fizisko aktivitāšu programmas ar intervāla treniņa (FAPIT) metodes palīdzību. Tāpat projekts palīdzēs izvērtēt patstāvīgi izmantotās mobilās ierīces lietotnes pielietojamību un efektivitāti intervālo FAPIT monitorēšanā, salīdzinot ar fizioterapeita vadītiem treniņiem. Atbildīgais pētnieks: Dr. med. Jeļizaveta Sokolovska. Finansējums: SIA “Mikrotīkls” ziedojums LU Fonda projektu ietvaros. Latvijas Universitātes Kardioloģijas un Reģeneratīvās medicīnas institūta klīniski-fizioloģisko pētījumu, zāļu un farmaceitisko produktu klīniskās izpētes ētikas komitejas atzinuma nr: 28.06.17 - Prot. 6

“Latvijas iedzīvotāju DNS integritātes pētījums atkarībā no vecuma, dzimuma, dzīvesveida un patoloģijām”. Projekta mērķis ir Izpētīt DNS integritātes pakāpi Latvijas iedzīvotājiem atkarībā no dzimuma, vecuma, dzīvesveida un veselības stāvokļa, kā arī noteikt iespējamās asociācijas starp DNS integritātes pakāpi un DNS reparācijā iesaistītu gēnu polimorfismiem. Atbildīgais pētnieks: Nikolajs Sjakste. Centrālās medicīnas ētikas komitejas nr. Nr. 1/17-10-10

"Melanomas metastāžu un sekundāro audzēju attīstības ģenētiskie marķieri (GENMEL)", kas tiek īstenots ERA-NET projekta TRANSCAN JTC2013 ietvaros. Projekta identifikācijas Nr.: GENMEL Z/15/1285 - PRL15/15. Izpildes termiņš: 1.05.2015.-30.04.2018. Vadītāja - Dr.biol. Dace Pjanova. Projekta mērķis ir identificēt ģenētiskās izmaiņas, kuras varētu būt saistītas ar metastāžu un sekundāro audzēju veidošanos.

“Jaunu luminiscentu savienojumu molekulārais dizains diagnostikas mērķiem”, kas tiek veikts ERAF 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 1. kārtas ietvaros. Nr. 1.1.1.1/16/A/211. Izpildes termiņš: 1.03.2017.-29.02.2020. Projekta mērķis ir sintezēt jaunus luminoforus slimību diagnostikai medicīnā un veterinārmedicīnā.

Valsts pētījumu programma „Biomedicīna sabiedrības veselībai” (BIOMEDICINE), Apakšprojekta Nr.7.3. Īstenošanas periods: 2014-2017. Projekta mērķis: ar multidisciplināra konsorcija palīdzību pētīt vīrusu, baktēriju un makroorganisma mijiedarbību infekcijas procesa attīstības gaitā, šīs mijiedarbības mehānismus un determinantes inovatīvu infekcijas procesa regulācijas un modulācijas  stratēģiju izveidei.

“Molekulāro marķieru identificēšana hipofīzes adenomu veidošanās, attīstības gaitas un terapijas efektivitātes prognozēšanai, atklāt prognostisku un diagnostiskus HA molekulāros marķierus”, ERAF, 1.1.1.1/16/A/066, 2017-2019. Projekta mērķis: izpētīt hipofīzes adenomu izveidošanos un progresēšanu nosakošos molekulāros marķierus un identificēt faktorus, kas nosaka klīniskā iznākuma mainību, un būtu pielietojami kā biomarķieri uzlabotai hipofīzes adenomas terapijai.

VPP „Biomedicīna sabiedrības veselībai” (BIOMEDICINE) projekts Nr.2 „Diabēta un kardiovaskulāro komplikāciju molekulārie mehānismi, farmakoģenētika un jauni ārstniecības līdzekļi” apakšprojekts Nr.2.8., īstenošanas periods 2014-2017. Pētījuma mērķis: MODY mutāciju skrīnings, kas ietver 13 riska gēnu kodējošo daļu analīzi, MODY ģenētisko riska faktoru raksturošanai Latvijas populācijā.

„Metformīna terapijas ietekmējošo faktoru savstarpējās mijiedarbības izpēte 2.tipa cukura diabēta ārstēšanas efektivitātes prognozēšanai” ERAF Nr.: 1.1.1.1/16/A/091, 2017-2019. Projekta mērķis ir raksturot līdz šim maz pētītus faktorus, kas nosaka atbildes reakciju uz metformīna terapiju, nolūkā identificēt medikamenta efektivitāti un panesamību raksturojošus marķierus 2.tipa cukura diabēta (T2D) ārstēšanā. Tiek paredzēts, ka plānotās aktivitātes palīdzēs definēt zarnu mikrobioma lomu atbildes reakcijas uz metformīna lietošanu regulācijā, kā arī sniegs ieskatu epiģenētisko marķieru profilos un to funkcionālajā nozīmē medikamenta terapijas kontekstā.

"LatDiane: Latvijas diabētiskās nefropātijas pētījums"; tiek finansēts no LU bāzes finansējuma. Mērķis - slāpekļa oksīda līmeņa noteikšana 1. tipa diabēta pacientu serumā/urīnā.

“Ar proteasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko, epiģenētisko un klīnisko marķieru noteikšana” ERAF 1.1.1.1/16/A/016. Projekta mērķis: iegūt jaunas zināšanas par proteasomu ģenētisko, genomisko un klīnisko nozīmi multiplās sklerozes (MS) patoģenēzē, noteikt ar proteasomām saistītos MS ģenētiskos, epiģenētiskos un klīniskos marķierus, kā arī gūt zināšanas un prasmes medicīniskam un farmakogenomiskam pielietojumam.

 

Pētījumi 2017. gadā

"Melanomas metastāžu un sekundāro audzēju attīstības ģenētiskie marķieri (GENMEL)", kas tiek īstenots ERA-NET projekta TRANSCAN JTC2013 ietvaros. Projekta identifikācijas Nr.: GENMEL Z/15/1285 - PRL15/15. Izpildes termiņš: 1.05.2015.-30.04.2018. Vadītāja - Dr.biol. Dace Pjanova. Projekta mērķis ir identificēt ģenētiskās izmaiņas, kuras varētu būt saistītas ar metastāžu un sekundāro audzēju veidošanos.

“Jaunu luminiscentu savienojumu molekulārais dizains diagnostikas mērķiem”, kas tiek veikts ERAF 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 1. kārtas ietvaros. Nr. 1.1.1.1/16/A/211. Izpildes termiņš: 1.03.2017.-29.02.2020. Projekta mērķis ir sintezēt jaunus luminoforus slimību diagnostikai medicīnā un veterinārmedicīnā.

Valsts pētījumu programma „Biomedicīna sabiedrības veselībai” (BIOMEDICINE), Apakšprojekta Nr.7.3. Īstenošanas periods: 2014-2017. Projekta mērķis: ar multidisciplināra konsorcija palīdzību pētīt vīrusu, baktēriju un makroorganisma mijiedarbību infekcijas procesa attīstības gaitā, šīs mijiedarbības mehānismus un determinantes inovatīvu infekcijas procesa regulācijas un modulācijas  stratēģiju izveidei.

“Molekulāro marķieru identificēšana hipofīzes adenomu veidošanās, attīstības gaitas un terapijas efektivitātes prognozēšanai, atklāt prognostisku un diagnostiskus HA molekulāros marķierus”, ERAF, 1.1.1.1/16/A/066, 2017-2019. Projekta mērķis: izpētīt hipofīzes adenomu izveidošanos un progresēšanu nosakošos molekulāros marķierus un identificēt faktorus, kas nosaka klīniskā iznākuma mainību, un būtu pielietojami kā biomarķieri uzlabotai hipofīzes adenomas terapijai.

VPP „Biomedicīna sabiedrības veselībai” (BIOMEDICINE) projekts Nr.2 „Diabēta un kardiovaskulāro komplikāciju molekulārie mehānismi, farmakoģenētika un jauni ārstniecības līdzekļi” apakšprojekts Nr.2.8., īstenošanas periods 2014-2017. Pētījuma mērķis: MODY mutāciju skrīnings, kas ietver 13 riska gēnu kodējošo daļu analīzi, MODY ģenētisko riska faktoru raksturošanai Latvijas populācijā.

„Metformīna terapijas ietekmējošo faktoru savstarpējās mijiedarbības izpēte 2.tipa cukura diabēta ārstēšanas efektivitātes prognozēšanai” ERAF Nr.: 1.1.1.1/16/A/091, 2017-2019. Projekta mērķis ir raksturot līdz šim maz pētītus faktorus, kas nosaka atbildes reakciju uz metformīna terapiju, nolūkā identificēt medikamenta efektivitāti un panesamību raksturojošus marķierus 2.tipa cukura diabēta (T2D) ārstēšanā. Tiek paredzēts, ka plānotās aktivitātes palīdzēs definēt zarnu mikrobioma lomu atbildes reakcijas uz metformīna lietošanu regulācijā, kā arī sniegs ieskatu epiģenētisko marķieru profilos un to funkcionālajā nozīmē medikamenta terapijas kontekstā.

"LatDiane: Latvijas diabētiskās nefropātijas pētījums"; tiek finansēts no LU bāzes finansējuma. Mērķis - slāpekļa oksīda līmeņa noteikšana 1. tipa diabēta pacientu serumā/urīnā.

“Ar proteasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko, epiģenētisko un klīnisko marķieru noteikšana” ERAF 1.1.1.1/16/A/016. Projekta mērķis: iegūt jaunas zināšanas par proteasomu ģenētisko, genomisko un klīnisko nozīmi multiplās sklerozes (MS) patoģenēzē, noteikt ar proteasomām saistītos MS ģenētiskos, epiģenētiskos un klīniskos marķierus, kā arī gūt zināšanas un prasmes medicīniskam un farmakogenomiskam pielietojumam.

 

Pētījumi, kas veikti pirms 2017. gada, tiek uzglabāta VIGDB dokumentu arhīvā.

 

Šo publikāciju zinātnisko rezultātu iegūšanai izmantoti Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes resursi:

2018. gads

Ozola A., Ruklisa D., Pjanova D. Association of the 16q24.3 region gene variants rs1805007 and rs4785763 with heightened risk of melanoma in Latvian population. Meta Gene (2018) 18:87-92.

Grasmane A., Rots D., Vitina Z, Magomedova V, Gailite L. The association of FMR1 gene (CGG)n variation with idiopathic female infertility.Archives of Medical Sciences (pieņemts publikācijai 2018,gadā, publicēšana 2019/2020 gadā).

Gailite, L., Rots, D., Pukite, I., Cernevska, G., Kreile, M. Case report: multiple UGT1A1 gene variants in a patient with Crigler-Najjar syndrome. BMC Pediatrics, Volume 18, Issue 1, 3 October 2018, 317. doi: 10.1186/s12887-018-1285-6.

Moisejevs G., Gailite L., Isajevs S., Nikitina Zake L., Kempa I., Janciauskis D., Kikuste I., Sivins A., Ancans G., Leja M. Lack of association between rs2067474 in the histamine receptor H2 gene and gastric cancer in Latvian population. Latvian Science Proceedings (pieņemts publicēšanai)

Elbere I, Silamikelis I, Ustinova M, Kalnina I, Zaharenko L, Peculis R, Konrade I, Ciuculete DM, Zhukovsky C, Gudra D, Radovica-Spalvina I, Fridmanis D, Pirags V, Schiöth HB, Klovins J 2018. Significantly altered peripheral blood cell DNA methylation profile as a result of immediate effect of metformin use in healthy individuals. Clinical Epigenetics DOI: 10.1186/s13148-018-0593-xiT scalled.

Ustinova M, Silamikelis I, Elbere I, Kalnina I, Ansone L, Rovite V, Radovica-Spalvina I, Fridmanis D, Aladyeva J, Konrade I, Pirags V, Klovins J. Metformin Strongly Affects Transcriptome of Peripheral Blood Cells in Healthy Individuals” (Iesniegta publicēšanai Scientific Reports)

Elbere I, Kalnina I, Silamikelis I, Konrade I, Zaharenko L, Sekace K, Radovica-Spalvina I, Fridmanis D, Gudra D, Pirags V, Klovins J. (2018) Association of metformin administration with gut microbiome dysbiosis in healthy volunteers. PLoS ONE 13(9): e0204317.

Tambets K, Yunusbayev B, Hudjashov G, Ilumäe AM, Rootsi S, Honkola T, Vesakoski O, Atkinson Q, Skoglund P, Kushniarevich A, Litvinov S, Reidla M, Metspalu E, Saag L, Rantanen T, Karmin M, Parik J, Zhadanov SI, Gubina M, Damba LD, Bermisheva M, Reisberg T, Dibirova K, Evseeva I, Nelis M, Klovins J, Metspalu A, Esko T, Balanovsky O, Balanovska E, Khusnutdinova EK, Osipova LP, Voevoda M, Villems R, Kivisild T, Metspalu M. Genes reveal traces of common recent demographic history for most of the Uralic-speaking populations. Genome Biol. 2018 Sep 21;19(1):139.

Ni G, Gratten J, Wray NR, Lee SH; Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium. Age at first birth in women is genetically associated with increased risk of schizophrenia. Sci Rep. 2018 Jul 5;8(1):10168.

Brainstorm Consortium; Analysis of shared heritability in common disorders of the brain. Science. 2018 Jun 22;360(6395).

Bipolar Disorder and Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium. Genomic Dissection of Bipolar Disorder and Schizophrenia, Including 28 Subphenotypes. Cell. 2018 Jun 14;173(7):1705-1715

Ni G, Moser G; Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium, Wray NR, Lee SH. Estimation of Genetic Correlation via Linkage Disequilibrium Score Regression and Genomic Restricted Maximum Likelihood. Am J Hum Genet. 2018 Jun 7;102(6):1185-1194

2017. gads

McLaughlin RL, Schijven D, van Rheenen W, van Eijk KR, O'Brien M, Kahn RS, Ophoff RA, Goris A, Bradley DG, Al-Chalabi A, van den Berg LH, Luykx JJ, Hardiman O, Veldink JH; Project MinE GWAS Consortium; Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium. Genetic correlation between amyotrophic lateral sclerosis and schizophrenia. Nat Commun. 2017 Mar 21;8:14774.

Sviklāne L, Olmane E, Dzērve Z, Kupčs K, Pīrāgs V V, Sokolovska J. Fatty liver index and hepatic steatosis index predict non-alcoholic fatty liver disease in type 1 diabetes. J Gastroenterol Hepatol. 2017 May 2.

A New Baltic Population-Specific Human Genetic Marker in the PMCA4 Gene. Stavusis J, Inashkina I, Lace B, Pelnena D, Limborska S, Khrunin A, Kucinskas V, Krumina A, Piekuse L, Zorn B, Fodina V, Punab M, Erenpreiss J. Hum Hered. 2016;82(3-4):140-146. doi: 10.1159/000481434. Epub 2017 Nov 2.

Rovite V, Wolff-Sagi Y, Zaharenko L, Nikitina-Zake L, Grens E, Klovins J. Genome Database of the Latvian Population (LGDB): design, goals, and primary results. Journal of Epidemiology. Accepted August 6th, 2017, in press.

Ilze Elbere, Ineta Kalnina, Ivars Silamikelis, Ilze Konrade, Linda Zaharenko, Ilze Radovica-Spalvina, Davids Fridmanis, Dita Gudra, Valdis Pirags, Janis Klovins. Association of metformin administration with gut microbiome dysbiosis in healthy volunteers. The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics.

2016. gads

Dujic, T., Zhou, K., Yee, S.W., van Leeuwen N., de Keyser, C.E., Javorský, M., Goswami, S., Zaharenko. L., Marie, M., Christensen, H., Out, M., Tavendale, R., Kubo, M., Hedderson, M.M., van der Heijden, A.A., Klimčáková, L., Pirags, V., Kooy, A., Brøsen, K., Klovins, J., Semiz, S., Tkáč, I., Stricker, B.H., Palmer, C.N., 't Hart, L.M., Giacomini, K.M., Pearson, E.R. Variants in Pharmacokinetic Transporters and Glycaemic Response to Metformin: A MetGen Meta-Analysis. 2016. Clinical Pharmacology & Therapeutics, Epub ahead of print. PMID: 27859023

Zaharenko, L., Kalnina, I., Geldnere, K., Konrade, I., Grinberga, S., Židzik ,J., Javorský, M., Lejnieks, A., Nikitina-Zake, L., Fridmanis, D., Peculis, R., Radovica-Spalvina, I., Hartmane, D., Pugovics, O., Tkáč, I., Klimčáková, L., Pirags, V., Klovins, J. Single nucleotide polymorphisms in the intergenic region between metformin transporter OCT2 and OCT3 genes are associated with short-term response to metformin monotherapy in type 2 diabetes mellitus patients. 2016. European Journal of Endocrinology, Epub ahead of print. PMID: 27609360

Peculis, R., Balcere, I., Rovite, V., Megnis, K., Valtere, A., Stukens, J., Arnicane, L., Nikitina-Zake, L., Lejnieks, A., Pirags, V., Klovins, J. Polymorphisms in MEN1 and DRD2 genes are associated with the occurrence and characteristics of pituitary adenomas (2016) European Journal of Endocrinology, 175 (2), pp. 145-153. PMID: 27185868

Franke, B., Stein, J.L., Ripke, S., Anttila, V., Hibar, D.P., van Hulzen, K.J., Arias-Vasquez, A., Smoller, J.W., Nichols, T.E., Neale, M.C., McIntosh, A.M., Lee, P., McMahon, F.J., Meyer-Lindenberg, A., Mattheisen, M., Andreassen, O.A., Gruber, O., Sachdev, P.S., Roiz-Santiañez, R., Saykin, A.J., Ehrlich, S., Mather, K.A., Turner, J.A., Schwarz, E., Thalamuthu, A., Yao, Y., Ho, Y.Y., Martin, N.G., Wright, M.J., Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium, Psychosis Endophenotypes International Consortium, Wellcome Trust Case Control Consortium 2, Enigma Consortium, O'Donovan, M.C., Thompson, P.M., Neale, B.M., Medland, S.E., Sullivan, P.F. Genetic influences on schizophrenia and subcortical brain volumes: large-scale proof of concept (2016) Nature Neuroscience, 19(3):420-31. PMID: 26854805

Sekar, A., Bialas, A.R., de Rivera, H., Davis, A., Hammond, T.R., Kamitaki, N., Tooley, K., Presumey, J., Baum, M., Van Doren, V., Genovese, G., Rose, S.A., Handsaker, R.E., Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium, Daly, M.J., Carroll, M.C., Stevens, B., McCarroll, S.A. Schizophrenia risk from complex variation of complement component 4 (2016). Nature, 530(7589):177-83. PMID: 26814963

Bigdeli, T.B., Ripke, S., Bacanu, S.A., Lee, S.H., Wray, N.R., Gejman, P.V., Rietschel, M., Cichon, S., St Clair, D., Corvin, A., Kirov, G., McQuillin, A., Gurling, H., Rujescu, D., Andreassen, O.A., Werge, T., Blackwood, D.H., Pato, C.N., Pato, M.T., Malhotra, A.K., O'Donovan, M.C., Kendler, K.S., Fanous, A.H., Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium. Genome-wide association study reveals greater polygenic loading for schizophrenia in cases with a family history of illness (2016) American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics, 171B(2):276-89. PMID: 26663532

Hamdi, Y., .... Tihomirova, L., ..... Simard, J. Association of breast cancer risk in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers with genetic variants showing differential allelic expression: identification of a modifier of breast cancer risk at locus 11q22.3 (2016) Breast Cancer Research and Treatment, pp. 1-18. PMID: 27796716

Lawrenson, K., … Tihimirova, L., ... Price, M. Functional mechanisms underlying pleiotropic risk alleles at the 19p13.1 breast-ovarian cancer susceptibility locus (2016) Nature Communications, 7, art. no. 12675. PMID: 27601076

Hollestelle, A.,…. Tihomirova, L., … Goode, E.L., Breast Cancer Family Register, EMBRACE, GENICA Network, HEBON, SWE-BRCA No clinical utility of KRAS variant rs61764370 for ovarian or breast cancer (2016) Gynecologic Oncology, 141 (2), pp. 386-401. PMID: 25940428

Couch, F.J.,…, Tihomirova, L., …. Antoniou, A.C. Identification of four novel susceptibility loci for oestrogen receptor negative breast cancer (2016) Nature Communications, 7, art. no. 11375. PMID:     27117709

Dunning, A.M.,… Tihomirova, L., … Edwards, S.L. Breast cancer risk variants at 6q25 display different phenotype associations and regulate ESR1, RMND1 and CCDC170 (2016) Nature Genetics, 48 (4), pp. 374-386. PMID: 26928228

Meeks, H.D., …. Tihomirova, L., … Goldgar, D.E. BRCA2 Polymorphic Stop Codon K3326X and the Risk of Breast, Prostate, and Ovarian Cancers (2016) Journal of the National Cancer Institute, 108 (2), art. no. Djv315. PMID: 26586665

Inashkina, I., Jankevics, E., Stavusis, J., Vasiljeva, I., Viksne, K., Micule, I., Strautmanis, J., Naudina, M.S., Cimbalistiene, L., Kucinskas, V., Krumina, A., Utkus, A., Burnyte, B., Matuleviciene, A., Lace, B.

Robust genotyping tool for autosomal recessive type of limb-girdle muscular dystrophies (2016) BMC Musculoskeletal Disorders, 17 (1), art. no. 1058. PMID: 27142102

Igumnova, V., Capligina, V., Krams, A., Cirule, A., Elferts, D., Pole, I., Jansone, I., Bandere, D., Ranka, R. Genotype and allele frequencies of isoniazid-metabolizing enzymes NAT2 and GSTM1 in Latvian tuberculosis patients (2016) Journal of Infection and Chemotherapy, 22 (7), pp. 472-477. PMID: 27236516

Publikācijas, kas publicētas pirms 2016. gada, apkopotas un tiek uzglabātas VIGDB dokumentu arhīvā